Tag: زندگی و هنر

زندگی و هنر: توهم در زمان و مکان و تبلور ابهام… امیر لواسانی آیا هنرمندان، فلاسفۀ عصر حاضرند؟ آیا هنر معترض که از آن به عنوان مدرنیسم یا هنر همزمان یاد می کنیم، از یک اساس فلسفی برخوردار است، و آیا این اصالت کهن فلسفی که در قرون متمادی، ذهنیت اکثر هنرمندان کلاسیک را نسبت […]