Tag: زن جادو

    بررسی مشابهت های پر و زن جادو در منظومه های حماسی پس از شاهنامه   دکتر رضا ستاری سوگل خسروی   از جمله موجوداتی که در اساطیر، افسانه ها و حماسه های فارسی، گاهی همراه با قهرمان حماسی و در کنار او و گاهی نیز در تقابل با او به ایفای نقش می […]

    بررسی مشابهت های پری و زن جادو در منظومه های حماسی پس از شاهنامه رضا ستاری سوگل خسروی از جمله موجوداتی که در اساطیر، افسانهها و حماسههای فارسی، گاهی همراه با قهرمان حماسای و در کنار او و گااهی نیاز در تقابال باا او باه ایفاای نقاش مای پردازناد، »پاری « و »زن […]