Tag: زهرا قزلباش

نسبت تجربه و شناخت مسئلۀ مهم فلسفه است زهرا قزلباش   نسبت تجربه (experience)  و شناخت (cognition) مسئلۀ مهم فلسفه است. اگر تجربه عملی مستقیم و بی واسطه است، وانگهی شناخت نمی‌تواند بی واسطه باشد و نیازمند یک فرایند بازخوردی هست؛ یعنی تجربۀ بی واسطه به شناخت تبدیل می شود. می‌توان اعتبار را از حس به نفع یک […]