Tag: زهره رهبری

صدای زنانه در ادبیات معاصر ایران ابراهیم فیاض زهره رهبری این مقاله ادبیات را با تمام الزامات ادبی خود به عنوان روایتی از زبان در نظر می گیرد و دو نسل از نویسندگان را با توجه به متغیر جنسیت تحلیل می کند. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل گفتمان و وارد کردن گویه […]