Tag: ساختارشکنی

دریدا و ساخت شکنی دکتر محمود عبادیان متن شناسی بنابر این دارد که پاسخ هر پرسش درباره ی متن باید در خود متن جستجو شود. توجه به متن مستلزم آن است که مؤلف بی داعیه باشد و برای خود در برابر متن و بیرون از آن، جایگاه استوار قادل نشود. ساخت شکنی به عنوان ایده […]