Tag: سازمانهای مردم نهاد

گره‌گشایی از موقعیت های بن بست با سازمان‌های مردم محور ناصر فکوهی موقعیت کنونی جهان، منطقه خاور‍‌میانه و کشور ما، در هر سه سطح بحرانی است. این بحران در گستره‌ای از مسائل و مشکلات، از موقعیت‌های اقلیمی ِ حاصل بی‌مسئولیتی در توسعه صنعتی گرفته،  تا بحران‌های هویتی، افزایش نا‌امنی‌های  سیاسی و اقتصادی و اجتماعی، تا […]