Tag: سبولیسم

  احمد پاکتچی مبحث نشانه شناسی در روسیه به اندازه ای گسترده است که ناگزیر در قالب یک مقاله، تنها بخشی از آن باید مطرح گردد. از آنجا که فرمالیسم یا شکل گرایی روسی در حوزه ی فرهنگی ایران و به طور خاص در حوزه ی نشانه شناسی جریانی شناخته شده است، از آن به […]