Tag: سبک زندگی

نشانه – معناشناسی سبک زندگی دکتر حمید رضا شعیری سبک زندگی فرآیندی نشانه-معنایی است که چهار مرحله برای تحقق آن لازم است. در مرحله اول با جوامع مواجه هستیم که از طریق ساختارهای هویتی شان قابل شناسایی هستند. همین ساختارهای هویتی هستند که یکی از مؤلفه های مهم سپهرهای نشانه ای به شمار می روند. […]

سبک های زندگی در سطح شهر تهران به کدام سو می روند: تمایز یا یکدستی؟ ناهید مؤید حکمت مقاله ی پیش رو با حرکت از مفهوم “تمایز بوردیو” به شناسایی سبک های زندگی در تهران می پردازد. در این راستا، سؤال محوری: «سبک های زندگی در تهران از چه روندی پروی می کنند: تمایز یا […]

     معرفی چهار سبک زندگی لاندوفسکی و  تحلیل ِ پدیده «اغراق» در شکل گیری سبک داندی و خرس مرتضی بابک معین اساسا ً در یک بافت مکانی – زمانی مشخص، همانگونه که یک « ما – مرجع » نمی تواند خود را به مثابه گروه مرجع و مرکزی معرفی کند مگر با شکل دادن« […]