Tag: سرعت زندگی

زندگی در سرعت منظومه ای نظری و تاریخی درباب ماهیت زندگی معاصر دکتر مصطفی مهرآیین   ۱) آنچه در ادامه با هم می خوانیم منظومه ای است نظری- تاریخی در خصوص ماهیت زندگی پرسرعت انسان امروزی که او را دچار مرگ تجربه، خود، احساس، زمان، و….کرده است. آنچه در اطراف ما می گذرد حکایت از […]