Tag: سطوح شناختی

بررسی سطوح شناختی گفتمان دکتر حمیدرضا شعیری شناخت گفتمانی دارای سطوح مختلفی است که مهم ترین آنها در سطح صوری و انتزاعی می باشد. شناخت صوری را می توان نوعی شناخت کمی و شناخت انتزاعی را نوعی شناخت کیفی خواند. در بعد انتزاعی، خود شناخت می توانند برنامه محور، یعنی عملیاتی و کنشی باشد و […]