Tag: سمیرا رشیدپور

    دکتر محمد مهدی اردبیلی سمیرا رشیدپور   روایت شناسی، علمی نوپاست که در دهه ی شصت قرن بیستم توسط نظریه پردازانی همچون ژرار ژ ت و تزوتان تودو ف ایجاد شد. این علم به طور مشخص به روش شناسی ساختار و روشِ روایت می پردازد و به طور عمده حوزه عملکردش ادبیات است. […]