Tag: سمیرا رویان

نسبت رؤیت پذیری با قدرت در اندیشۀ فوکو سمیرا رویان  صمد سامانیان مسعود علیا  «رؤیت پذیری» به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی تحلیل های فوکو جایگاه ویژه ای در اندیشه وی دارد. تأکید او بر رؤیت پذیری به عنوان یکی از عوامل اصلی در شکل گیری علوم، و همچنین یکی از تکنولوژی های قدرت، […]