Tag: سنت فلسفی

انسان ایرانی معاصر و کانت گفتگو با دکتر کریم مجتهدی   مادامی که به اهمیت فلسفه و اینکه در آموزش و پژوهش کلا این رشته سخن اول را می زند، پی نبرده ایم و عمیقا نیاز به تفکر در نزد ما به وجود نیامده، نه فقط به فلسفه کانت بلکه به معنای اصلی نظرات هیچ […]