Tag: سنت گرایان

  سنّت و سنّت گرایی از دیدگاه فریتیوف شوان و دکتر سید حسین نصر   دکتر سید مهدی امامی جمعه زهرا طالبی سنّت گرایی که به عنوان جریانی معاصر در مقابل مدرنیسم قرار می گیرد، به وجود یک سنّت زنده، پویا و ازلی معتقد است که هرگز از بین نمی رود، واحد است و در […]