Tag: سوسیولوژی

  دکتر سید جواد میری شاید یکی از بزرگترین معضلات در فهم علوم اجتماعی، مسأله ی طبقه بندی دانش است. به عبارت دیگر، اگر ما بخواهیم علوم اجتماعی را به حسب رویکردها و بینش ها و چارچوب ها و موضوعات آن ها طبقه بندی کنیم، آنگاه یکی از ضروری ترین پرسش ها این است که […]