Tag: سوفوکل

    آنتیگون سوفوکلس و دموکراسی آتنی مصطفی یونسی شروین مقیمی زنجانی   موضوع این مقاله یافتن نسبت دلالت های سیاسی تراژدی آنتیگونه با دموکراسی آتنی است. رهیافتی که در رسیدن به این مقصود مورد نظر است، رهیافت ساختاری است. یکی از مؤلفه های اصلی در رهیافت ساختاپری، کشف تقابل های دوتایی در درون اثر […]