Tag: سووشون

بررسی زمان فعل فارسی در بوف کور و سووشون بر اساس نظریه زمان هارالد واینریش فرزان سجودی حسین زیرراهی کاربرد نظریه زمان هارالد واینریش در دو متن داستانی فارسی بوف کور و سووشون نشان می دهد تقسیم بندی متون بر اساس زمان های فعلی به دو دسته نقل و بحث توسط واینریش در داستان فارسی […]

  نمایش شخصیت ها (شخصیت پردازی نمایشی) در سووشون دکتر ابراهیم محمدی پریسا طلاپور سووشون سیمین دانشور، از جمله رمان هایی است که حضور شخصیت، در آن بسیار پررنگ است و نویسنده، از شخصیت پردازی – به ویژه شخصیت پردازی نمایشی – برای تقویت ساختار اثر و انتقال بهتر معنا، بسیار سود برده است. شخصیت […]