Tag: سیدمحمدرضا مدرسى

رابطه فلسفه و دین سیدمحمدرضا مدرسى محمد فنائى اشکورى رابطه دین و عقل همواره در تاریخ تفکر بشرى بحث انگیز بوده است. ازآنجاکه آشکارترین ظهور عقل در فلسفه است، بحث دین و عقل به بحث دین و فلسفه نیز کشیده شده است. در این نوشتار پس از تعریف فلسفه و دین، دیدگاه برخى از اندیشمندان […]