Tag: سیدمرتضی حسینی شاهرودی

ذهن و تأثیرات بی واسطۀ آن از نظر ملاصدرا فهیمه شریعتی سیدمرتضی حسینی شاهرودی ذهن کلمه ای است که در آثار ملاصدرا تعریف شده و کاربرد زیادی نیز داشته است. از بررسی و مطالعه آثار صدرالمتألهین و تحلیل کاربردهای گوناگون این واژه؛ و نیز با توجه به تعریف مستقیم آن، ربط و نسبت ذهن با […]