Tag: سیدهاشم آقاجری

نگرش هویتی ابوریحان بیرونی رضا شجری قاسم خیلی سیدهاشم آقاجری حمید احمدی سارا شریعتی تغییرهای عمیق ساختاری و چندبعدی که در پی فتح ایران رخ نمود، برخی از مهم ترین عنصرهای تشکیل دهندۀ هویت ایرانی در عهد باستان را دگرگون کرد یا به نابودی کشاند. با از میان رفتن برخی از این عوامل مانند سرزمین/جغرافیا […]