Tag: سیده مریم روضاتیان

بررسی الگوی تحلیل گفتمان میشل فوکو و مباحث علم معانی در نامه های عاشقانۀ چهار منظومۀ غنایی فرزانه امیر پور  سیده مریم روضاتیان تحلیل گفتمان برگرفته از گرایش های نوین زبان شناسی است و می کوشد روابط و احساسات نهفته در کلمات و درون متن را آشکار کند. این نظریه به طور مستقیم با تأثیر […]