Tag: سید اکبر حسینی

اخلاق، محور گفتگوی فرهنگ ها (نقدی بر نسبی گرایی اخلاقی) سید اکبر حسینی در جهانی که بسیاری جنگ را ساده ترین نوع برخورد میان فرهنگ ها می دانند، شعار گفت و گوی تمدن ها دارای زیبایی و جلوه ی خاصی است. به باور نویسنده، اخلاق را می توان یکی از محورهای اصلی این گفت و […]