Tag: سید محمد ثقفی

آراء و نظریات اخوان الصفا سید محمد ثقفی   مسلمانان, هیچ دورانى را هم چون قرن چهارم هجرى نمى شناسند که شرایط عمومى زندگى آن ها این چنین با یکدیگر در تناقض باشند. این شرایط از یک سو ناپسندترین و بى ثمرترین چهره را به نمایش مى گذارد و از دیگر سوى دورانى پرنعمت, ارزش […]