Tag: سید کاظم موسوی

بررسی تطبیقی پایان جهان در اسطوره های ایران، هند و اسکاندیناوی مهدی احمدی سید کاظم موسوی وجود پایانی برای هستی، از مهمترین درگیریهای ذهنی انسان است. این دغدغه ذهنی، به نوعی در اسطوره ها نمود یافته است. بررسی نگرش به پایان جهان در اسطوره های ایران، هند و اسکاندیناوی، محور اصلی این پژوهش است. در […]