Tag: سیمرغ

تا سیمرغ، با سی مرغ   دکتر قطب الدین صادقی سیمرغ عطار، یکی از زیباترین و شکیل ترین منظومه های ادبی و عرفانی است که با زبانی پرکنایت و پرتمثیل و اشکالی نمادین در غالب شرح حال مرغان، انسان را در مفهومی وسیع به تحلیل پرداخته و از بود آنچه بوَد، روایتی فراهم می سازد […]