Tag: سیمون وی

دیدگاه های هانا آرنت و سیمون وی درباره ی نیاز به ریشه ها اسکات ریمر ما در جهانی زندگی می‌کنیم که بیش از هر زمانِ دیگری در طولِ تاریخ، پول و اقتصاد نقشی تعیین‌کننده در سرنوشت انسان و جوامع ایفا می‌کنند. با درنظرگرفتن چنین واقعیتی، شاید دیگر پیروزی کسی همچون دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری […]