Tag: سینما و نظریه ادبی

بازنمایی و رئالیسم در ارتباط شناسی، سینما و نظریه ادبی رامان سلدن ترجمۀ منصور براهیمی بی شک تبیین و تعریف اصطلاحاتی چون بازنمایی و بویژه رئالیسم (واقعگرایی) سخت و دشوار است، زیرا انواع رویکردها و دیدگاههایی که در این زمینه عرضه شده، به راحتی تن به نظم، طبقه بندی و تعریف نمی دهد. وقتی این […]