Tag: شاهرخ مسکوب

گذری در جهان حکمت های اسطوره ای (۱)   مروری بر کتاب «درآمدی به اساطیر ایران» نوشتۀ شاهرخ مسکوب *کاری از گروه آموزشی پل* شاهرخ مسکوب در کتاب “درآمدی به اساطیر ایران” از چهار امر اساسی در ساخت و اندیشۀ اساطیری ایران سخن می گوید: -یزدان شناسی -کیهان شناسی -انسان شناسی [روحانی (زرتشت)؛ شاه (جمشید)؛ […]

شاهرخ مسکوب و ایده “استثناء بودن ایران” دکتر سید جواد میری شاهرخ مسکوب نخستین کسی نیست که در مطالعات علوم انسانی برای فهم پدیدارهای فرهنگی به ایده “استثنایی بودن” تشبث نموده است. ماکس وبر شاید یکی از بزرگترین نظریه پردازان در حوزه جامعه شناسی است که برای تبیین وضعیت اروپا، ایده “استثناء بودن” اروپا را […]

هویت ایرانی و زبان فارسی دکتر سید جواد میری شاهرخ مسکوب، پژوهشگر، شاهنامه‌پژوه، مترجم و نویسنده ایرانی بود که تالیفات بیشماری در حوزه اندیشه ایرانی به رشته تحریر درآورده است. آثار مهم او در حوزه “اساطیر ایرانی” چشم انداز و افق های نوینی پیش روی محققان و متفکران ایرانی گشوده است و هر محققی که […]