Tag: شعر حافظ

غزل حافظ، عرصه تقابل دو گفتمان   فرزان سجودی   شعر حافظ را از دیدگاه های متفاوتی بررسی کرده اند و جنبه های متفاوت آن در روش های متفاوت پژوهشی کاویده شده است. در نظام مطالعات دانشگاهی ادبیات، درباره ی صناعات پیچیده ی کلامی و تداعی های آن بسیار سخن گفته شده است و به […]