Tag: شناخت زبان

کنش ارتباطی و ماهیت شناخت زبان     در سده های اخیر پژوهش در قلمرو اندیشه ی تحلیلی به جست وجو و کاوش در حوزه ی زیرساخت های زبانی ـ شناختی منجر گردید و فیلسوفان از مجرای معرفتِ هرمنوتیکی به تأثیرات زبان شناسی توجه بیشتری یافتند. آثار «مارتین هایدگر»، «هانس گئورگ گادامر» و «هابرماس» تأثیر […]