Tag: شهناز شاه طوسی

بررسی و نقد ترجمه بین زبانی و ترجمه بین نشانه ای «مرگ دستفروش» از دیدگاه نشانه شناسی انتقادی فرزان سجودی شهناز شاه طوسی فرزانه فرحزاد مقاله حاضر به بررسی و نقد نمایشنامه «مرگ فروشنده»، ترجمه بین زبانی آن به فارسی و ترجمه بین فرهنگی- بین نشانه ای آن به یک تله تئاتر ایرانی می پردازد. […]