Tag: شکاف تمدنی

    گفتاری از بیژن عبدالکریمی؛ ما با دومین شکاف تمدنی خود مواجه ایم/ بحران تعلیم و تربیت امروز ما با دومین شکاف تمدنی خود مواجه ایم یعنی اگر دو قرن پیش مسئله ما جمع کردن جهان سنت و مدرن با هم بود، امروز جهان مدرن هم به زیر آب فرو می رود و یک […]