Tag: شکاکیت

گذار از شکاکیت و ضرورت تفسیر متافیزیکی از امر مطلق در فلسفه هگل مصطفی زالی سید حمید طالب زاده هگل در فلسفۀ خویش مکرر از امر مطلق، روح مطلق و ایدۀ مطلق سخن می گوید و از آن به بنیان وحدت هستی و معرفت و مفهوم و واقعیت یاد می کند؛ امّا سؤالی مهم در […]

شکاکیت و ادراک حسی   نشست تلگرامی جناب حامد درودیان عنوان: شکاکیت و ادراک حسی شنبه ۹۷/۱/۱۸ ساعت ۲۱:۳۰ گروه فلسفی Tirdad   این کنفرانس را از اینجا گوش کنید: شکاکیت و ادراک حسی – قسمت اول شکاکیت و ادراک حسی – قسمت دوم شکاکیت و ادراک حسی – قسمت سوم   > > > […]

    یادداشت «احیای شهر، احیای سوژه» در نخستین شماره از دورۀ جدید دوماهنامۀ  رسانۀ فرهنگ.   پست و بی ارزش پنداشتنِ این جهان یکی از آموزه های رایج و غالب در آثار و نوشته های فلسفی، ادبی و عرفانی زبان فارسی است. اشعار زیر، مشتی است نمونه ی خروار از نفیِ زندگی و جهان […]