Tag: ضد واقع گرایی

واکاوی ضد واقع‌گرایی و رهیافت تحقیق‌گرایانه مایکل دامت علی حسین خانی چکیده اصطلاح «ضد واقع گرایی» نخستین بار توسط مایکل دامت، فیلسوف معاصر تحلیلی، معرفی شـد . امـا بحـث وی نـه در باب وجود یا عدم وجود طبقه ای خاص از اشیاء، بلکه پیرامون احکام و تصدی قات زبانی اسـت . در نگـاه او، بـرای […]