Tag: ضیاء شهابی

    معنا و امکان فلسفه اسلامی، از نگاه دو فیلسوف (دکتر ضیاء شهابی و دکتر ابراهیمی دینانی)   نخستین پرسش، درباره امکان فلسفه اسلامی است. آقای دکتر شهابی، آیا با چیزی به نام فلسفه اسلامی، مواجه هستیم؟ دکتر ضیاء شهابی: ماجرایی که در جهان اسلامی بر فکر فلسفی رفته است، استاد دکتر ابراهیم دینانی […]

    در یکی از روزهای پاییز، چالش پرحرارتی بین ضیاء شهابی و دینانی بر سر امکان پذیری فلسفه اسلامی، درگرفت. این چالش که در یک جمع دانشگاهی و در چارچوب گفت و شنودهای یک میزگرد به انجام رسید، به واقع مواجهه ای صریح درخصوص امکان پذیری فلسفه اسلامی بحساب می آید. می خوانید:   […]

    در یکی از روزهای پاییز، چالش پرحرارتی بین ضیاء شهابی و دینانی بر سر امکان پذیری فلسفه اسلامی، درگرفت. این چالش که در یک جمع دانشگاهی و در چارچوب گفت و شنودهای یک میزگرد به انجام رسید، به واقع مواجهه ای صریح درخصوص امکان پذیری فلسفه اسلامی بحساب می آید. می خوانید:   […]