Tag: طلایه رؤیایی

زایش اسطوره های جدید از بطن ادبیان مدرن طلایه رؤیایی اسطوره ها که زمانی شالوده ی تفکر و اخلاق را تشکیل می دادند کجا رفته اند؟ امروز کجا می توان آنها را بازجست؟ در پی پاسخ به این پرسش ها صرف نظر از تعاریف کلی و رایج در مورد اسطوره، به بررسی دیدگاههایی می پردازیم […]