Tag: ظهور دانشگاه در ایران

فکوهی چیستی حرفه خود را در قلمرو عمومی می‌داند زهره روحی زهره روحی، پژوهشگر حوزه انسا‌ن‌شناسی در یادداشتی درباره کتاب «دانشگاهی که بود …» اثر ناصر فکوهی که به همت پژوهشکده مطالعات فرهنگی اجتماعی وزارت علوم منتشر شده است، به نقش دوگانه دانشگاهیان در عرصه دانشگاه و جامعه پرداخته و می‌گوید: فکوهی دانشگاهی است که […]