Tag: عباس گودرزی

  عباس گودرزی پساساختارگرایی؛ رهیافتی نو در نظریه و نقد ادبی معاصر رواج فلسفه نسبیت گرایی و در پی آن تکثرگرایی در ابعاد مختلف علوم انسانی و جهان بینی های حاکم قرن بیستم و تقویت منش تساهل و تسامح و تسرّی آن ها به حوزه مطالعات ادبی و رویکردهای نقادانه (نظریه و نقد ادبی) در […]