Tag: عبدالجواد فلاطوری

فرهنگ شرقی – اسلامی و نیست انگاری غربی عبدالجواد فلاطوری ترجمه خسرو ناقد ۱- طرح مسئله معنا و نیز فایده برخورد و گفت و گوی فرهنگ ها و تمدن ها این است که ناقل هر تمدنی آنچه را از فرهنگ خود فهم می کند و شاخص آن می داند با مخاطبش در میان گذارد و […]

گفت وگوی اسلام و مسیحیت عبدالجواد فلاطوری مهدی کهندانی در این نوشتار تلاش شده است که، در راستای بیان مصداق گفت وگوی تمدنها، مطالبی در سه بخش در جهت همزیستی مسالمت آمیز مسلمانان و مسیحیان طرح شود. نویسنده در ابتدا به استناد به آموزه های اسلامی، از یک طرف و به بیانیه شوراهای کلیسا و […]