Tag: عبدالله نصری

بررسی مسأله شرّ از دیدگاه لایب نیتس و سوئین برن حمیدرضا اسکندری دامنه  عبدالله نصری مسأله شرّ یکی از مشکل ترین مسائل پیش روی اندیشه دینی است و هم اکنون بزرگترین دلیلی است که ملحدان برای انکار وجود خداوند به آن استناد می کنند. این مسأله ابراز می دارد که با وجود خدای قادر مطلق، […]

مولوی و هرمنوتیک فلسفی عبدالله نصری برای فیلسوفان هرمنوتیک، مسأله فهم اهمیت بسزایی دارد. بسیاری از آنها فقط به فهم متن و تفسیر و تأویل آن توجه دارند؛ امّا قلیقی چون هایدگر و گادامر خود مسأله فهم را مورد موشکافی قرار داده اند. به بیان دیگر برای آنها هستی شناسی فهم و شرایط حصول فهم […]