Tag: عدالت توزیعی

تأملی فلسفی در امکان عدالت توزیعی عصر علوم انسانی بازنشر فایل صوتی سخنرانی دکتر مصطفی زالی با عنوان “تأملی فلسفی در امکان عدالت توزیعی” آیا می‌توان از فقر رهایی یافت؟   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: تأملی فلسفی در امکان عدالت توزیعی – مصطفی زالی > > > >