Tag: عروس آتش

سینما و تفاوت: بررسی نشانه شناختی فیلم «عروس آتش» علیرضا مرادی طوبی زمانی علی کاظمی این مقاله به تحلیل و بررسی فیلم عروس آتش می پردازد. پس از مروری بر ادبیات نظری، روش نشانه شناسی برای تحلیل داده ها انتخاب شده است. روش نشانه شناسی این مقاله در سه سطح توصیفی (رمزگان اجتماعی)، بازنمایی (رمزگان […]