Tag: عسکر بهرامی

مفاهیم کلیدی در مطالعات سینمایی سوزان هیوارد مترجمان: فرزان سجودی، شاپور عظیمی، عسکر بهرامی، ابوالفضل حرّی   مطالعات سینمایی از آنجا که علمی گسترده است و زمینه های گونه گونی را در بر می گیرد؛ مستلزم صرف نیروی فراوان نیز هست. سبک های سینمایی مختلف آرا و عقاید نظریه پردازانی که پیرامون سینما قلم زده […]