Tag: عقب مانندگی ایران

عقب ماندگی و توسعه در ایران تقی آزاد ارمکی در این مقاله مؤلف در پرداختن به توسعه نیافتگی و توسعه، دو هدف عمده را در نظر دارد؛ هدف اول، برای شناخت ماهیت توسعه نیافتگی به لحاظ نظری و تجربی و معرفی پارادایم عقب ماندگی است. زیرا از طریق این نظام مفهومی، در زمینه ها و […]