Tag: علوم سیاسی

نظریه گفتمان و علوم سیاسی دکتر علی اصغر داوودی مفهوم گفتمان امروزه در بسیاری از رشته ها و رهیافتها از زبان شناسی گرفته تا ادبیات، فلسفه و علوم اجتماعی و سیاسی مورد استفاده قرار می گیرد. نظریه گفتمان یکی از نظریات جدید و تأثیر گذار در عرصه علوم سیاسی است. جامعه شناسان و علمای سیاست […]