Tag: علوم شناختی

منشاء پیدایش زبان از دیدگاه شناختی لیلا اردبیلی در چند دھه اخیر، علوم شناختی بسیاری از مسایل مطرح در سایر علوم را مورد بازنگری قرار داده است. یکی از این مسایل پیدایشزبان است که از دیر باز ذھن بسیاری از اندیشمندان را به خود مشغول کرده است. این مقاله بر آن است تا با معرفی […]