Tag: علی اصغر خندان

مغالطات مقام نقد علی اصغرخندان اشاره همان طور که اثبات و نشان دادن درستی یک گزاره محتاج دلیل است ٬ ابطال و نشان دادن نادرستی آن نیز به دلیل و برهان نیاز دارد. مغالطاتی که در این فصل در پی توضیح آنها هستیم ٬ همگی در این جنبه مشترکاند که ا گر کسی با مدعایی […]