Tag: علی اکبر احمدی افرمجانی،احمد رحمانیان،نلسون گودمن،وجودشناسی هنر،ذات گرایی

نلسون گودمن: مسئلۀ وجودشناسانۀ ارزش هنر علی اکبر احمدی افرمجانی احمد رحمانیان   این مقاله به بررسی مسئلۀ وجودشناسانۀ ارزش هنر در فلسفۀ نلسون گودمن می پردازد، به عبارت دیگر، این مسئله که “طبق نظریۀ شناخت گرایی گودمن، روابط میان ویژگی (های) ارزشمند یک اثر هنری با خود آن اثر از چه نوع است؛ در […]