Tag: علی نوری

معنا، زبان و تصویر در شعر “آخر شاهنامه” از مهدی اخوان ثالث (م. امید) علی نوری احمد کنجوری “آخر شاهنامه” نام شعری است از سروده های اخوان ثالث که در مجموعه ای با همین عنوان، در سال ۱۳۳۸ منتشر شد. این مجموعه، حاوی سروده های دوره میانه شاعری اخوان است که سروده های سال های […]