Tag: غرب زدگی

از غرب زدگی تا توسعه نیافتگی: از فلسفه تا روشنفکری «سنجشی درون ماندگار» دکتر محمد تقی طباطبائی   فکر دکتر رضا داوری اردکانی، حرکت و گذاری دارد که متعلق آن روشن نشده است. موضوع اصلی این مقاله توجه به این گذار، روشن سازی منطق درونی آن و سپس پرداختن به چالش های درونی اش است. […]